0 800 50 55 99
безкоштовно у межах України
+38 (044) 590 45 95
для дзвінків з-за кордону
              instagram logo       
       
 • Приватним клієнтам

Порядок дій банку в разі невиконання клієнтом обов'язків згідно з «Правилами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «КРИСТАЛБАНК»

Згідно з «Правилами комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в АТ «КРИСТАЛБАНК» (далі за текстом Правила) Клієнт зобов’язаний:

 • надавати на вимогу Банку інформацію для здійснення контактів з ним, а також всі документи і відомості, необхідні для його належної перевірки (або особи, яка діє від його імені або за дорученням чи в інтересах яких діє Клієнт при проведенні операції), встановлення мети та характеру майбутніх ділових відносин та іншу інформацію чи документи, необхідні для виконання Банком вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку ( щодо змісту його діяльності та фінансового стану, податкового статусу, суті, змісту та підстав здійснення відповідних операцій тощо);
 • у випадку внесення будь-яких змін до документів та інформації, що були надані Клієнтом/Уповноваженими особами Клієнта до Банку, зокрема при зміні прізвища, імені, паспорту, місця проживання (адреси реєстрації), Податкового статусу (реєстраційного номера облікової картки платника податків), Мобільного номера, а також при видачі/скасуванні Клієнтом довіреностей, клієнт зобов’язаний негайно, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту виникнення таких змін повідомити Банк, та надати до Банку відповідні документи, які підтверджують такі зміни в належній формі; у випадку неповідомлення Клієнтом про зміну адреси проживання (адреси реєстрації) кореспонденція вважається направленою Банком та отриманою Клієнтом належним чином, якщо її було направлено за адресою Клієнта, зазначеною в Договорі або в останньому письмовому повідомленні Клієнта щодо зміни адреси (якщо інший спосіб повідомлення не передбачений Договором); у випадках, якщо Клієнт відмовиться від надання Банку Мобільного номера та/або відмовиться від отримання СМС-повідомлень та/або письмово не повідомить Банк про зміну та/або втрату Мобільного номера, або СМС-повідомлення не будуть отримані Клієнтом з будь-яких інших причин, вважається що Банк належним чином проінформував Клієнта з дати направлення СМС-повідомлення;
 • у разі отримання від Банку СМС-повідомлення з метою інформування про необхідність актуалізації даних щодо належної перевірки відвідати Відділення Банку, де він обслуговується для оновлення своїх ідентифікаційних даних. В разі ненадання Клієнтом на запит Банку необхідних документів чи відомостей для актуалізації даних Банк має право відмовити в підтриманні ділових відносин з Клієнтом;
 • щорічно до 1 лютого поточного року надавати Банку письмове підтвердження про залишки коштів по Рахунку, станом на 1 січня, затверджене підписом Клієнта. При неотриманні Банком підтверджень до 1 лютого поточного року, залишки коштів на Рахунку вважаються підтвердженими;
 • дотримуватись порядку документального оформлення операцій по Рахунку, змін та доповнень до Договору, ознайомлюватись з інформацією Банку;
 • систематично знайомитися із Правилами, Тарифами розміщеними на Сайті Банку та дотримуватися їх. Підписанням Договору Клієнт підтверджує, що має вільний доступ до Інтернету і можливість самостійно ним користуватися, а також є проінформованим про право Банку на внесення змін та/або доповнень до Правил з наступним розміщенням діючої редакції Правил на Сайті Банку;
 • вчасно і в повному обсязі сплачувати комісії та інші винагороди Банку за надання послуг, в розмірі та в порядку, встановлених Тарифами, Правилами та Договором;
 • не пізніше наступного дня з моменту отримання Виписки по Рахунку, повідомляти Банк про всі виявлені неточності та помилки у Виписках з Рахунку та інших документах;
 • повідомляти Банк про зарахування на його Рахунок неналежних йому коштів і протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження на Рахунок неналежних йому коштів надавати Банку Платіжне доручення на повернення коштів відправнику;
 • шляхом звернення до Відділення Банку, в якому відкрито Рахунок, повідомити Банк про намір отримати готівкові кошти в порядку та строки визначені Тарифами;
 • надавати Банку достовірні відомості, щодо належної перевірки Клієнта, а також інформувати Банк про будь-які зміни у відомостях, що вказані у Договорі про відкриття Рахунку та/або при підключенні до додаткових послуг (наприклад, СМС-сервісу, СДБО «Інтернет-банкінг»), негайно, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких змін;
 • після укладання Договору не рідше ніж один раз на рік ознайомитись (під підпис) з актуальною довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб у відділенні Банку, де він обслуговується;
 • виконувати інші свої зобов’язання у відповідності до умов Правил, Договору та законодавства.

У разі невиконання Клієнтом свої зобов’язань Банк має право:

 • відмовити від проведення підозрілої фінансової операції;
 • надавати іншим суб’єктам первинного фінансового моніторингу інформацію про Клієнта у разі відмови у встановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка), відкритті рахунка або проведенні фінансової операції;
 • відмовити у відкритті Рахунку, здійсненні операції, наданні інших послуг або обслуговуванні (в т.ч. в СДБО «Інтернет-банкінг») та/або здійснити блокування ПК у разі надання неповної інформації та/або ненадання Клієнтом необхідних документів або відомостей, які витребує Банк з метою виконання вимог чинного законодавства; 
 • закрити рахунки Клієнта, у разі прийняття рішення про відмову Клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) та залишки коштів зберігати на окремому рахунку, до отримання від Клієнта заяви на їх перерахування на інший рахунок, відкритий в іншому банку; 
 • вимагати від Клієнта та/або уповноваженої особи Клієнта (яка поповнює Рахунок або знімає з Рахунку грошові кошти) надання документів та/або відомостей, необхідних для належної перевірки Клієнта та/або уповноваженої особи Клієнта , встановлення мети та характеру майбутніх ділових відносин, джерел статків (багатства) та джерела коштів, з якими пов’язані ділові відносини чи операції Клієнта , з урахуванням вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 
 • вимагати належного виконання Клієнтом своїх зобов’язань, що передбачені Договором та/або законодавством; 
 • самостійно встановлювати/змінювати Тарифи в порядку, передбаченому Договором, Правилами; 
 • відмовити в видачі готівкових коштів з Рахунку в день звернення, якщо Клієнт не подав відповідну заявку до Відділення Банку, в якому відкрито Рахунок в порядку та строки визначені Тарифами; 
 • здійснювати договірне списання коштів з Рахунку Клієнта на користь Банку та/або на користь третіх осіб згідно з Договором та/або іншими договорами про надання банківських послуг, укладеними з Клієнтом;
 • припинити власні грошові зобов’язання та/або грошові зобов’язання Клієнта за Договором та/або будь-яким із укладених між Банком та Клієнтом договором шляхом застосування зарахування Зустрічних однорідних вимог (взаємозалік). Банк реалізує своє право, передбачене цим абзацом Правил, шляхом направлення Клієнту відповідної письмової заяви про застосування взаємозаліку. Сторони погодили, що датою припинення відповідних грошових зобов’язань, у разі застосування Банком взаємозаліку, є дата направлення Банком Клієнту заяви про застосування взаємозаліку, якщо інший новий термін/ дата припинення грошових зобов’язань Клієнта не передбачений в такій заяві Банку. При цьому, якщо валюта зустрічних грошових зобов’язань Сторін не співпадає, то при розрахунку Зустрічних однорідних вимог застосовується поточний курс, що склався на ВРУ на дату направлення Банком Клієнту заяви про застосування взаємозаліку, якщо інший порядок не визначено Сторонами в укладеній між ними окремій письмовій угоді, при цьому з врахуванням витрат Банку (комісій, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування тощо), які пов’язані з купівлею/продажем/обміном (конвертацією) відповідної валюти на ВРУ; 
 • призупинити або припинити використання Платіжної Картки Держателем відповідно до умов Договору в разі порушення Держателем умов використання Електронного платіжного засобу. Призупинення або припинення права Держателя використовувати електронний платіжний засіб не припиняє зобов’язань Держателя й Банку, що виникли до часу призупинення або припинення зазначеного права; 
 • отримувати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію щодо кредитної історії Позичальника;
 • реалізовувати інші права, надані Банку Правилами та/або Договором та/або законодавством;
 • після укладання Договору, не рідше ніж один раз на рік, витребувати від Клієнта ознайомлення (під підпис) з актуальною довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб в паперовій формі, в приміщенні Банку, за діючими Договорами.
Депозити
Депозитні програми для фізичних осіб
Грошові перекази
Міжнародні системи
грошових переказів
Мережа відділень
Місцезнаходження,
контактна інформація