A- A A+
0 800 50 55 99
безкоштовно у межах України
+38 (044) 590 45 95
для дзвінків з-за кордону
              instagram logo       
       
 • Приватним клієнтам

Порядок дій банку в разі невиконання клієнтом обов'язків згідно з «ПУБЛІЧНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ АТ «КРИСТАЛБАНК» НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ»

Згідно з ПУБЛІЧНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ АТ «КРИСТАЛБАНК» НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (далі за текстом Пропозиція) Клієнт зобов'язаний:

 • 3.3.1.Неухильно дотримуватись всіх положень Договору, Тарифів та чинного законодавства щодо принципів організації готівкових та безготівкових розрахунків, їхніх форм, стандартів документів і документообігу, що використовуються Банком під час виконання умов Договору.
 • 3.3.2.Своєчасно здійснювати плату за отримані послуги відповідно до діючих на момент здійснення операцій Тарифів, а також відшкодовувати суми курсових різниць, штрафних санкцій, комісій, процентів Банку, інших платежів, які стали наслідком або виникли в процесі обслуговування (зокрема в зв’язку з використанням Картки). Оплата процентів, комісій Банку, курсових різниць, штрафних санкцій тощо здійснюється Клієнтом в момент надання відповідної послуги або в інший строк, якщо такий визначений Тарифами/ Договором.
 • 3.3.3.Протягом строку дії Договору самостійно відслідковувати інформацію про зміни, знайомитись з інформацією Банку (у місцях обслуговування клієнтів, на Сайті Банку або за телефоном клієнтської підтримки Банку) щодо змін умов Договору та Тарифів. У випадку, якщо Клієнт не скористався наданою йому Банком можливістю ознайомитись із можливими змінами в обслуговуванні у Банку та/ або проігнорував умови цього пункту, Банк не несе відповідальності за наслідки таких дій/ бездіяльності Клієнта.
 • 3.3.4.Надавати на запит Банку, у визначений Банком строк/термін, документи/ інформацію, що потрібні Банку для: належної перевірки Клієнта, включаючи ідентифікацію та верифікацію Клієнта/Представника Клієнта; проведення посилених заходів належної перевірки Клієнта; встановлення/ спростування факту належності Клієнта/ Представника Клієнта, кінцевого бенефіціарного власника Клієнта, до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або осіб, пов’язаних з ними; встановлення реальних фінансових можливостей Клієнта здійснювати фінансові операції на відповідні суми; аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; аналізу фінансових операцій Клієнта (видаткових/прибуткових); з'ясування джерел походження коштів Клієнта та інші передбачені чинним законодавством України документи/ інформацію, які необхідні Банку з метою виконання вимог законодавства або виконання Банком вимог FATCA.
 • 3.3.5.На першу вимогу Банку відвідати Банк та/або надати достовірні документи та/або відомості, необхідні з метою: Публічна пропозиція АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (редакція 4)

- виконання Банком функцій агента валютного контролю (зокрема, документи, що підтверджують законність здійснення Клієнтом валютних операцій);
- здійснення Банком контролю за дотриманням Клієнтом режиму функціонування Рахунку з ПК або іншого Рахунку, відкритого відповідно до цього Договору, відповідно до законодавства України.3.3.6.На вимогу Банку Клієнт зобов'язаний надавати до Банку документи/інформацію, що необхідні Банку для надання документів/інформації на запити до Національного банку України або до будь-яких інших уповноважених державних органів, вчинені у межах їх повноважень, визначених законодавством.

 • 3.3.7.У випадку внесення будь-яких змін до документів та/або інформації, які були надані Клієнтом/Представником Клієнта до Банку, Клієнт зобов’язаний не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дня виникнення таких змін належним чином повідомити Банк шляхом надання до Банку відповідних підтвердних документів у разі:

- зміни прізвища, імені, паспортних даних, у т.ч. у разі досягнення Клієнтом 25-ти або 45- ти річного віку;
- закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих раніше до Банку документів, а також у разі втрати чинності/ обміну ідентифікаційного документа Клієнта (Представника Клієнта);
- зміни місця проживання /місця перебування;
- набуття Клієнтом/ Представником Клієнта статусу PEP;
- зміни податкового статусу (реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- зміни номера мобільного телефону, який раніше був вказаний як контактний;
- видачі/ скасуванні Клієнтом довіреностей. У випадку неповідомлення Клієнтом про зміну місця проживання/ місця перебування кореспонденція вважається направленою Банком та отриманою Клієнтом належним чином, якщо її було направлено за адресою Клієнта, зазначеною в Договорі або в останньому письмовому повідомленні Клієнта щодо зміни адреси (якщо інший спосіб повідомлення не передбачений Договором). У випадках, якщо Клієнт відмовиться від надання Банку Мобільного номера та/ або відмовиться від отримання СМС-повідомлень та/ або письмово не повідомить Банк про зміну та/ або втрату Мобільного номера, або СМС-повідомлення не будуть отримані Клієнтом з будь-яких інших причин, вважається що Банк належним чином проінформував Клієнта з дати направлення СМС-повідомлення.

 • 3.3.8.У разі несвоєчасного повідомлення Банку про заміну Представника Клієнта, Банк не несе відповідальності за навмисні (шахрайські) дії Представника Клієнта, які спричинили нанесення збитків Клієнту.
 • 3.3.9.Здійснити повернення всієї суми заборгованості перед Банком за Несанкціонованим овердрафтом та/або за додатковими програмами банківських Послуг, що можуть бути надані в рамках Договору у наступних випадках:

- у разі розірвання Договору та закриття Поточного рахунку/ Рахунку з ПК – в день розірвання такого Договору;
- у разі припинення трудових відносин з суб’єктом господарювання в рамках Послуги Зарплатний проект – в день припинення трудових відносин, якщо інше не встановлено Договором. У зв’язку з цим Клієнт доручає Банку спрямовувати всі надходження грошових коштів на Поточний рахунок/ Рахунок з ПК в першу чергу на повернення такої заборгованості. У випадку несвоєчасного погашення заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом та/або процентами за користування грошовими коштами заборгованість вважається такою, що прострочена, та до Клієнта застосовуються штрафні санкції відповідно до Договору та Тарифів Банку.

 • 3.3.10. Надійно зберігати та в жодному разі не розголошувати і не передавати третім особам дані та засоби, які використовуються для його автентифікації при виконанні банківських операцій та/або дій з використанням ПК – логіни, паролі (постійні та одноразові), ПІН-коди, Публічна пропозиція АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (редакція 4) 23 CVV1- та/або CVV2-коди, електронні платіжні засоби, пристрої, на яких встановлено електронний гаманець, тощо – і компрометація яких може призвести до несанкціонованих Клієнтом операцій. 3.3.11. Відшкодувати Банку в повному обсязі будь - які збитки і витрати, які було завдано внаслідок неправомірних або некомпетентних дій та/або порушень умов Договору.
 • 3.3.12. Повідомити Банк про факт набуття/ втрати статусу пов’язаної особи (Клієнт є зацікавленою у вчиненні правочину особою), набуття статусу PEP, фізичної особи підприємця або особи, що провадить незалежну професійну діяльність негайно, але не пізніше протягом 5-ти робочих днів з дня набуття такого статусу, в будь-якому разі до відкриття нового рахунку. Клієнт укладенням Договору підтверджує, що він ознайомлений із ст. 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства». При порушенні зобов’язань, передбачених цим пунктом Договору, та настанні негативних наслідків для Банку, Клієнт зобов'язаний компенсувати Банку всі понесені у зв'язку з цим витрати (в тому числі, але не виключно, штрафи).
 • 3.3.13. На вимогу Банку Клієнт- власник фінансових рахунків зобов’язаний надавати йому інформацію та документи про власний статус податкового резидентства, а також іншу інформацію і документи, необхідні для звітності за Підзвітними рахунками на виконання вимог міжнародного договору, що містить положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його підставі міжвідомчого договору. Власники фінансових рахунків зобов’язані протягом 10 (десяти) робочих днів повідомити фінансовому агенту про зміну відповідного статусу.
 • 3.3.14. За наявності у Банка як фінансового агента обґрунтованої, документально підтвердженої підозри, що рахунок належить до Підзвітних, Банк зобов'язаний надіслати на адресу власника рахунку запит з вимогою про надання пояснень та інформації, що стосуються підозри. Ненадання власником Рахунку протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня отримання запиту фінансового агента запитуваної інформації та/ або документів або надання інформації та/ або документів, що не спростовують обґрунтованої підозри Банку, є підставою для відмови в наданні послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з ним. У разі розірвання договірних відносин з власником фінансового рахунку Банк повертає залишок коштів власнику такого Рахунка та не несе відповідальності за спричинені власнику фінансового рахунка збитки, пов'язані з розірванням договірних відносин. 3.3.15. Повідомляти Банк про зарахування на Рахунок коштів, які йому не належать, і протягом строку, встановленого чинним законодавством України, надати Банку платіжне доручення на повернення коштів.
 • 3.3.16. Протягом 3 (трьох) банківських днів від дати надходження повідомлення з Банку про здійснення помилкового переказу ініціювати переказ зазначеної суми грошей на користь відправника шляхом надання відповідного Розрахункового документа.
 • 3.3.17. До укладення Заяви-договору на приєднання за банківською послугою «Строковий депозит»/ «Депозит на вимогу», Поточного рахунку та Рахунку з ПК щорічно, протягом всього строку дії таких Заяв-договорів на приєднання (не рідше ніж один раз на рік), зобов'язаний ознайомитись (під підпис) з актуальною довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб у відділенні Банку, де обслуговується Клієнт. Якщо Клієнт укладає угоду щодо розміщення вкладу (депозиту) шляхом подання Заяви Договору на приєднання за допомогою засобів СДБО «Інтернет банкінг» в електронній формі, Клієнт, до підписання відповідної Заяви-договору на приєднання, підтверджує факт одержання Довідки та ознайомлення з нею.
 • 3.3.18. Клієнт також має інші обов’язки, передбачені цим Договором та/ або законодавством України, а також обов'язки, що пов’язані з правами Банку, які визначені цим Договором та/ або законодавством України.

У разі невиконання Клієнтом свої зобов’язань Банк має право:

 • 3.2.5. З метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії ВК/ФТ:

1) витребувати документи/ інформацію, що потрібні Банку для: належної перевірки Клієнта, включаючи ідентифікацію та верифікацію Клієнта/ Представника Клієнта; проведення посилених заходів належної перевірки Клієнта; встановлення/ спростування факту належності Клієнта/ Представника Клієнта/ кінцевого бенефіціарного власника Клієнта до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або осіб, пов'язаних з ними; встановлення реальних фінансових можливостей Клієнта здійснювати фінансові операції на відповідні суми; аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; аналізу фінансових операцій Клієнта (видаткових/ прибуткових); з'ясування джерел походження коштів Клієнта та інші передбачені чинним законодавством України документи/ інформацію, які необхідні Банку з метою виконання вимог законодавства або виконання Банком вимог FATCA;
2) витребувати від Клієнта, який є PEP, інформацію/ документи щодо джерел статків (багатств) та/або джерел коштів, з якими пов'язані ділові відносини чи операції з такими особами;
3) надавати на запити інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, яка стосується Клієнта, та яка необхідна для виконання таким суб'єктом вимог законодавства (за умови, що Клієнт обслуговується суб'єктом первинного фінансового моніторингу, який запитує інформацію);
4) у випадках наявності фактів, що діяльність Клієнта та/або його фінансові операції містять індикатори підозрілості, визначені Національним банком України, встановити Публічна пропозиція АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (редакція 4) обмеження/ліміти в наданні Клієнту банківських продуктів/ послуг, зокрема, призупиняти (блокувати) банківські картки, призупиняти надання послуг через Дистанційні канали обслуговування. Такі обмеження Банк може застосовувати до дня надання Клієнтом документів/інформації, що спростовують наявні підозри Банку. Банк має право відмовитися від проведення або зупинити здійснення підозрілої видаткової/ прибуткової фінансової операції. У разі прийняття рішення про відмову від проведення підозрілої прибуткової фінансової операції, Банк має право не зараховувати кошти на Рахунок Клієнта, а повернути їх відправнику.
5) відмовити в обслуговуванні та/ або в односторонньому порядку розірвати ділові відносини з Клієнтом та/ або закрити Рахунки та/ або зупинити дію Карток або вилучити їх, якщо ділові відносини з Клієнтом несуть для Банку потенційний ризик бути використаним для ВК/ФТ або вчинення інших кримінальних правопорушень, визначених Кримінальним кодексом України. Наслідком відмови Банку в підтриманні ділових відносин з Клієнтом є, зокрема, закриття всіх Рахунків Клієнта на вимогу Банку без обов'язкового попереднього інформування Клієнта.
6) у разі необхідності здійснення аналізу прибуткової(-их) фінансової(-их) операції(-й) та отримання з цією метою від Клієнта відповідних документів/інформації, зараховувати кошти на Рахунок Клієнта в день їх надходження та здійснювати подальше призупинення фінансової(-их) операції(-й) у сумі коштів, що надійшла на Рахунок Клієнта. Подальше призупинення фінансової(-их) операції(-й) Банк може здійснювати до надання Клієнтом на запит Банку відповідних документів/інформації.
7) у разі ненадання, у визначений Банком строк/ термін, інформації/ документів на запит Банку, відмовляти Клієнту в проведенні видаткових фінансових операцій до надання запитуваної інформації/ документів або відмовити Клієнту в підтриманні ділових відносин;
8) встановлювати ліміти (обмеження сум) на видаткові готівкові операції Клієнтів, які мають високий рівень ризику.

 • 3.2.6.У разі прийняття Банком рішення про відмову Клієнту в підтриманні ділових відносин відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії ВК/ФТ, Банк повідомляє Клієнта про таке рішення протягом 10 (десять) робочих днів з дня прийняття рішення. Залишок коштів за Вкладним (депозитним) рахунком, який закривається Банком, перераховується на Рахунок з ПК Клієнта. Залишок коштів за Поточним рахунком, який закривається Банком, перераховується на відповідний банківський рахунок, на якому обліковуються такі кошти за недіючими Рахунками, та зберігається на ньому до моменту звернення Клієнта до Банку з метою розпорядження цими коштами.
 • 3.2.7. Банк має право отримувати від Клієнта плату за надання послуг на підставі цього Договору в розмірах, в строки та на умовах, що визначені цим Договором, зокрема, діючими Тарифами Банку.
 • 3.2.8. Вимагати відшкодування Клієнтом в повному обсязі витрат (розміру штрафних санкцій), що були понесені/ сплачені Банком відповідно до вимог чинного законодавства, у зв’язку з порушенням Клієнтом зобов’язань/ гарантій, передбачених цим Договором, в тому числі, але не виключно компенсувати Банку суму коштів, сплачену Банком у вигляді штрафу згідно з рішенням відповідного контролюючого органу, у випадку якщо Клієнт при відкритті та після відкриття Рахунку(ів) (в разі набуття статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність після відкриття Рахунку (ів) не проінформував Банк про те, що він має/ набув статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність).
 • 3.2.9. Банк має право використовувати всі законні способи для погашення наявної у Клієнта заборгованості за Договором, в тому числі у разі виникнення простроченої заборгованості за Договором. За несвоєчасну оплату Клієнтом наданих Банком Послуг Банк має право вимагати від Клієнта сплати пені у розмірі 0,1 % від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що Публічна пропозиція АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (редакція 4) 19 діяла у період, за який сплачується пеня. Нарахування пені Банк має право здійснювати на суму простроченого виконання боргового зобов'язання за весь час прострочення.
 • 3.2.10. Банк має право використовувати кошти Клієнта, які зберігаються на його Рахунках, гарантуючи їхню наявність і проведення операцій відповідно до законодавства.
 • 3.2.11. Сторони дійшли згоди, що Банк має право встановити щоденні/ щомісячні ліміти по Картці, а саме: регламентувати кількість та суми операцій, що здійснюються за допомогою Картки та/ або її реквізитів за визначений період, а також змінювати їх із розміщенням на Сайті Банку (без додаткового повідомлення Клієнта).
 • 3.2.12. Здійснювати Договірне списання коштів з Рахунків Клієнта, якщо право на таке списання передбачене правочинами, укладеними між Банком та Клієнтом, а також Примусове списання (стягнення) на підставі розрахункових документів у випадках, передбачених чинним законодавством України. У разі, якщо зобов’язання Клієнта за Договором та/або будь-якими іншими договорами про надання банківських послуг (в тому числі, кредитними, договорами поруки тощо) відрізняються від валюти Рахунку/ Рахунків Клієнта Банку, Клієнт уповноважує Банк:

- оформити заявку на купівлю-продаж іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України від свого імені;
- продати/придбати за рахунок коштів з Рахунку/ Рахунків іноземну валюту, необхідну для виконання зобов’язань, на Міжбанківському валютному ринку України за курсом Банку, що визначається на дату такого списання;
- нарахувати, утримати та сплатити всі витрати, пов'язані із купівлею-продажем валюти, включаючи обов'язкові платежі до бюджету та позабюджетних фондів за операції купівлі-продажу валют та всі інші витрати (в тому числі обов’язкові в силу законодавства), та комісії, згідно діючих Тарифів Банку на дату здійснення операції.

 • 3.2.13. У разі невиконання та/ або неналежного виконання (несвоєчасного та/ або не в повному обсязі) Клієнтом зобов’язань за Договором та/ або будь-якими іншими договорами про надання банківських Послуг (в тому числі, кредитними, договорами поруки тощо), Клієнт, відповідно до законодавства України, зокрема на підставі статті 1071 Цивільного кодексу України та статті 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», надає право та доручає Банку, а Банк відповідно має право здійснювати Договірне списання коштів у розмірі невиконаних зобов'язань за Договором та/ або будь-якими іншими договорами про надання банківських послуг (в тому числі кредитними, договорами поруки тощо) з Рахунку (ів) (у національній та/ або іноземних валютах), які відкрито Клієнту на підставі Договору та направляти їх на погашення такої заборгованості Клієнта перед Банком.
 • 3.2.14. У випадку активного використання Клієнтом Поточного рахунку, відсутності заборгованостей, Банк може запропонувати Клієнту додаткові послуги, зокрема підвищення класу (типу) Платіжної Картки тощо.
 • 3.2.15. Банк має право у випадку порушення Клієнтом, Держателем та/ або Держателями Додаткових платіжних карток умов Договору та/ або додатків до нього, у разі несвоєчасного або у неповному обсязі погашення Клієнтом заборгованості за Несанкціонованим овердрафтом за Рахунком з ПК, процентів за користування коштами, комісій Банку, заборгованості за іншими рахунками, відкритими в Банку, для запобігання фінансових збитків Клієнта або Банку, заблокувати Рахунок з ПК та занести усі Картки (у т.ч. Додаткові Картки), випущені до нього, до Стоп-списку.
 • 3.2.16. Банк має право на час встановлення правомірності переказу зупиняти зарахування коштів на Рахунок Клієнта у разі надходження від банку-ініціатора повідомлення про неналежний переказ коштів.
 • 3.2.17. Банк має право відповідно до чинного законодавства України передавати правоохоронним органам та/ або іншим компетентним органам державної влади України, МПС за власною ініціативою з метою захисту інтересів Банку або на їхній офіційний запит інформацію, пов'язану із використанням Картки, одержаних від Банку грошових коштів, а також з порушенням умов Договору, в тому числі у випадках, коли ця інформація складає Публічна пропозиція АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (редакція 4) банківську таємницю. Клієнт надає свою згоду на дії, передбачені цим пунктом Публічної пропозиції.
 • 3.2.18. Заблокувати обліковий запис Клієнта в Системі «Інтернет-банкінг» в разі виявлення працівниками Банку підозри щодо отримання несанкціонованого переказу/ спроби несанкціонованого переказу в Системі.
 • 3.2.19. Банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення Клієнта у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті та іншими нормами законодавства України.
 • 3.2.20. Банк має право відмовити в погодженні виконання Заяви-договору на приєднання і відмовити Клієнту в наданні будь-якої послуги шляхом не підписання відповідної Заяви-договору на приєднання уповноваженим представником Банку. Така відмова зокрема, може бути обумовлена будь-якою з наступних негативних обставин:

1) зміна ситуації на міжбанківському валютному ринку України та/ або економічної ситуації у кредитно-фінансовій системі України, та/ або кон'юнктури ринку грошових ресурсів в Україні, та/ або прийняття уповноваженими органами України нормативних актів, що можуть несприятливо вплинути на діяльність Банку в сфері надання послуги, відсутність у Банку вільних грошових ресурсів, необхідних для надання послуги,
та/ або
2) недостовірність наданих документів про підтвердження фінансового стану Клієнта та/або іншої інформації, що надається Клієнтом;
та/ або
3) суттєве, на думку Банку, погіршення фінансового стану Клієнта у порівнянні з тим, який існував на дату укладення Договору, та/ або
4) подання вимоги про дострокове повернення вкладу, майнові права на який є предметом застави за будь-яким договором застави укладеним з Банком;
та/ або
5)наявність інших обставин, що свідчать про те, що зобов’язання Клієнта перед Банком своєчасно не будуть виконані.

 • 3.2.21. Банк має право відмовити Клієнту у здійсненні операції за послугою, у випадку, якщо:

- документи, необхідні для її здійснення, відсутні або оформлені з порушенням чинного законодавства України;  операція не відповідає чинному законодавству України та/ або умовам цього Договору;
-має місце порушення/ невиконання Клієнтом вимог чинного законодавства у сфері запобігання та протидії ВК/ ФТ та/ або невиконання/ несвоєчасного виконання Клієнтом зобов’язань, передбачених цим Договором, Банк має право в односторонньому порядку відмовити Клієнту в обслуговуванні, в тому числі у здійсненні операцій зі списання коштів з Рахунків та/ або нарахування процентів на залишок коштів на Рахунках, якщо нарахування процентів здійснювалось відповідно до умов цього Договору.

 • 3.2.22. Банк має право відмовити Клієнту у здійсненні операцій за Рахунком у випадку неможливості проведення платежів, що викликане незаконним втручанням в роботу банківської комп'ютерної мережі, помилок у роботі систем SWIFT/ СЕП НБУ чи іншими технологічними проблемами, пов'язаними з роботою систем SWIFT/ СЕП НБУ.
 • 3.2.23. Зупинити видаткові операції за Рахунком Клієнта, щодо якого в Банку є публічне обтяження рухомого майна, яке накладене державним/приватним виконавцем, на суму такого обтяження. Відновлення видаткових операцій за Рахунком Клієнта здійснюється у випадку, визначеному Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні». Про відновлення видаткових операцій по Рахунку Банк повідомляє Клієнта шляхом вручення повідомлення при першому зверненні Клієнта/ Представника Клієнта до Банку.
 • 3.2.24. Сторони домовились, що у разі наявності підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством України, Банк має право призупинити надання послуги та закрити Рахунок (ки) Клієнта, про що Клієнту надсилається відповідний лист поштою Публічна пропозиція АТ «КРИСТАЛБАНК» на укладення договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (редакція 4) (рекомендований з повідомленням про вручення) на адресу, вказану Клієнтом під час встановлення ділових відносин з Банком, або на іншу адресу, яку Клієнт належним чином повідомив Банку протягом періоду обслуговування в Банку або лист вручається особисто (під розпис) Клієнту (уповноваженому представнику Клієнта). Клієнт повинен відповісти на відповідний лист Банку протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання такого листа, та, в разі наявності коштів на Рахунку, в цей же строк надати Банку доручення на перерахування залишку коштів.
 • 3.2.25. У випадку неотримання Банком відповіді від Клієнта протягом 40 (сорока) днів з дня відправлення (вручення) листа Клієнту, вважається, що Клієнт згоден із припиненням надання послуги та закриттям Рахунку / Рахунків Клієнта та Рахунок / всі Рахунки, які відкриті в рамках надання послуги, закриваються. Наявні залишки коштів перераховуються на рахунок для обліку коштів за недіючими рахунками.
 • 3.2.26. Банк має право без попереднього погодження з Клієнтом закрити Рахунок / Рахунки Клієнта та/або припинити надавати відповідні послуги, у зв'язку з відмовою від підтримання ділових відносин на підставі статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі, якщо Банк в односторонньому порядку ініціює закриття Рахунку / Рахунків Клієнта, тоді Банк має право, за умови дотримання вимог чинного законодавства, закрити Рахунок / Рахунки Клієнта наступного дня після прийняття такого рішення з одночасним перерахунком залишку коштів Клієнта (у разі їх наявності) на рахунок для обліку коштів за недіючими рахунками. У такому разі Банк повідомляє Клієнта про факт прийнятого рішення щодо закриття Рахунку / Рахунків Клієнта та/або припинення надання послуг.
Депозити
Депозитні програми для фізичних осіб
Грошові перекази
Міжнародні системи
грошових переказів
Мережа відділень
Місцезнаходження,
контактна інформація